Vizija

Ekonomski stabilna Srbija sa ICT sektorom kao okosnicom domaće privrede i mladim ljudima kao nosećim stubovima društva.

Misija

Popularizacija inženjerstva, novih tehnologija i nekonvencijalnog načina razmišljanja, pružanjem prilika za lični razvoj i stručno usavršavanje studentima Elektronskog fakulteta.

Ciljevi

  • Uvođenje inovacija u proces studiranja
  • Promocija inženjerske struke i bolje pozicioniranje Elektronskog fakulteta
  • Prevazilaženje jaza između akademskog programa i potreba privrede
  • Dodatna edukacija i informisanje studenata
  • Povezivanje studenata sa kompanijama
  • Stvaranje i jačanje mreže mladih i ambicioznih ljudi